BallStats
 


ຄູ່ມີໃຊ້ງານເວ໊ບໄຊທ໌ 
ລາຄາບານ ແລະ ສັນຍາລັກພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ ulive.co

ຫນ້າຜົນບານສົດ

ຕັວຍ່າງ1


ບານຄູ່ນີ້ລາຄາຕໍ່ລອງແບບ Asian handicap 0.75    0.25    1.05 ເຈົ້າ Kingston City ຕໍ່ລາຄາ ປປ (+0.25) ຈ່າຍ 0.75

ສະກໍ 0.90    3    0.90 ແທງສູງ 3 ລູກ ຈ່າຍ 0.9ຕົວຢ່າງທີ2


ບານຄູ່ນີ້ ລາຄາ Asian handicap 0.95    -0.75    0.85 ທີມເຍືືອນ Queens Park Rangers ຕໍ່ລາຄາ ເຄິ່ງຄວບລູກ (-0.75) ຈ່າຍ 0.75

ສະກໍ 0.78    3.25    1.03 ແທງສູງ ສາມລູກຄວບ ຈ່າຍ 0.78 ແທງຕ່ຳ ສາມລູກຄວບ ຈ່າຍ 1.03

** ລາຄາ+ຄື ເຈົ້າບ້ານຕໍ່
** ລາຄາ–ຄື ທີມເຍືອນຕໍ່ຫນ້າວິເຄາະບານມື້ນີ້

ແບບທີ1 ເບິ່ງແບບສະຖິຕິ ຫນ້າລ່າສຸດຂອງ ເຈົ້າ ແລະ ທີມເຍືືອນສະແດງຂໍມູນສະຖິຕິ ຂອງບານມື້ນີ້ 5ນັດລ່າສຸດ ຂອງເຈົ້າບ້ານແລະທີມເຢືອນທີ່ແຂ່ງຂັນໃນລະດູການລີ້W = Win ຊະນະ
D = Draw ສະເໝີີ
L = Loss ແພ້


ແບບທີ2 ເບິ່ງຜົນແບບສະຖິຕິ h2h (ສະແດງສະທິຕິຂອງທີມເຫຍົາແລະທີມເຍືອນ)ແບບທີີ3 ເບິ່ງບານແບບສະທິຕິເຫຍົາ/ເຍືອນ

ສະແດງຂໍມູນ ຂອງ ການແຂ່ງຂັນ 5ນັດທີຜ່ານມາ ໂດຍ
ເຈົ້າບ້ານ ຫຼິ້ນເປັນເຈົ້າບ້ານ ພົບກັບທີມຕ່າງໆ5ນັດລ່າສຸດ
ທີມເຍືອນຫຼີ້ນເປັນທີມເຍືອນພົບກັບທີມຕ່າງໆ5ນັດລ່າສຸດ


ແບບທີ4 ເບິ່ງຜົນບານ ສະກໍສູງຕ່ຳຂອງນັດທີເຄຍເຈີກັນ

ສະແດງຂໍມູນ ສະກໍໍ ສູງ-ຕ່ຳ ຂອງ ເຈົ້າ ແລະ ທີມເຍືືອນ ນັດທີເຄິຍເຈີກັນມາກ່ອນ
ສະກໍໍ ສູງ-ຕ່ຳ 2.5


O = Over ສະກໍລວມ ຫຼ!ຍກ່ອນ 2.5 ເຊັ່ນ 2-1
U = Under ສະກໍລວມ ໜ່ອຍກ່ອນ 2.5 ເຊັ່ນ 1-1